Kundlogin

IR

IR
Alla
Investor Relations

Bokslutskommuniké 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Transiro Int AB avger härmed följande rapport för perioden 2018.01.01 - 2018.12.31 

Läs mer

Bolist startar ny kedja och tecknar avtal med Transiro Int AB (publ) - Kassanova Affärssystem

Bolist startar upp en ny helägd kedja inom segmentet järnhandel och tecknar avtal med Transiro om Kassanova Affärssystem. Kedjan kommer att gå under namnet Järnia Outlet och Bolist förvärvar 8 stycken av Harald Nyborgs butikslägen i Sverige. Det nya butikskonceptet öppnar den 1 mars 2019 och kommer att fokusera på ett outletsortiment med upp till…

Läs mer

Transiro Int. AB tidigarelägger bokslutskommunikén för 2018

Styrelsen för Transiro Int. AB har beslutat att tidigarelägga bokslutskommunikén för 2018 till den 21 januari 2019.

Läs mer

Transiro slutför förvärv av Sindas och genomför företrädesemission

Transiro Int. AB (publ) har idag slutfört förvärvet av Sindas Informationssystem AB och Styrelsen har beslutat om företrädesemission för att finansiera köpet.

Läs mer

Ny styrelseledamot i Transiro Int AB (publ)

Stockholm 2018-11-29 Vid dagens extra bolagsstämma valdes Anders Larsson, tidigare VD för Samtrans, in i styrelsen för Transiro Int AB. Anders är utbildad i strategiskt ledarskap och har över 20 års erfarenhet av chefsroller i olika typer av verksamheter, både inom näringslivet och offentlig verksamhet. Den gemensamma nämnaren för samtliga chefsroller har varit effektivisering och…

Läs mer

Kommuniké från extra stämma i Transiro Int AB (publ)

Stockholm 2018-11-29 Idag 2018-11-29 höll Transiro Int AB extra bolagsstämma i bolagets lokaler. Totalt var 17 245 608 röster av 28 732 669 (60,02%) närvarande. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag. Nyval av styrelseledamot Stämman beslutade att styrelsen även framgent ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter. Det beslutades även om…

Läs mer

Transiro nära ny affär på den indonesiska marknaden

Transiro är nära en affär där bolaget kommer leverera system som kopplar samtliga bussar som trafikerar Pulo Gebang till terminalens trafikledning. Transiro har tidigare informerat att man levererat trafikledningssystemet till Pulo Gebang. Bolagets affär är att sälja en mjukvaruintegration som SaaS-lösning och dessutom erbjuda GPS-trackers till de bussar som inte har det. Transiro har med…

Läs mer

Transiro Int. AB:Kvartalsrapport 3 2018

Spännande förvärv och stark underliggande tillväxt i bolaget

Läs mer

Kallelse till extra stämma i Transiro Int. AB (PUBL)

Aktieägarna i Transiro Int. AB (publ), 559048-9620, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 29 november 2018 kl. 11.00 i Transiro Int. ABs lokaler, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm. Rätt till deltagande Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den…

Läs mer

Transiro förvärvar bolag och blir ledande aktör inom trafikledningssystem för bussar

Transiro har tecknat en avsiktsförklaring med Sindas Informationssystem AB om förvärv av bolagets samtliga aktier. Sindas utvecklar smarta system för fackhandel och bussföretag. I förvärvet ingår bolagets två produktområden Klartext Bussbokning och Kassanova affärssystem. Klartext Bussbokning är det marknadsledande planeringssystemet för linje-, skol- och beställningstrafik i Sverige och Kassanova är ett affärssystem utvecklat för fackhandeln.…

Läs mer

Transiro får första ordern från filippinska marknaden - Totalt ordervärde 6,3 miljoner kronor

Transiro får sin första order på att leverera system till Manila International Airport Authority (MIIA). Flygplatsen tar hjälp av Transiro för att förbättra säkerheten och strukturen avseende flödet av taxibilar till och från Metro Manila Airport i Manila. Myndigheten kommer använda Transiros Vehicle Access Control (VAC), för kontroll av fordon och förare som kör in…

Läs mer

Transiro Int. AB: Halvårsrapport 1 2018

VD har ordet Efter den varmaste sommaren på mycket länge är vi nu tillbaka med fullt fokus på försäljning av de produkter vi utvecklat och uppdaterat under våren och sommaren. Under mars och april träffade vi flera kunder verksamma inom segmentet beställningsbuss/turisttrafik som visade stort intresse i våra produkter men samtidigt uttryckte att ett antal…

Läs mer

Transiro skapar nytt affärsområde i samband med lansering av nytt system för taxiverksamhet

Transiro har utvecklat ett komplett system för taxiverksamhet med funktioner för allt från bokning och trafikledning till myndighetsrapportering. Att utveckla ett taxisystem har länge varit ett långsiktigt mål för bolaget och i samband med pågående försäljningsprocesser i Sydostasien har man sett en stor efterfrågan samt ett tydligt behov av en lösning på tekniskt eftersatta marknader.…

Läs mer

Flaggningsmeddelande i Transiro AB

Transiro AB (Publ) har informerats om att Citroq Capital AB efter den avslutade företrädesemissionen i bolaget som nu registrerats hos Bolagsverket klivit över tröskelnivån för flaggning. Citroq Capital AB äger nu 20,5% av kapital och röster i bolaget. Totalt finns det 28 733 029 aktier i Transiro AB. För mer information, vänligen kontakta: Johan Eriksson,…

Läs mer

Transiro vann första upphandlingen för Jakarta Stad

Efter att med lyckat resultat ha avslutat det pilotprojekt som bolaget inledde i juni 2017 för en av sydostasiens största bussterminaler, Pulo Gebang, har Transiro nu vunnit den första upphandlingen för terminalen. Nu väntar implementering och driftsättning av systemen.

Läs mer

Kommuniké från Årsstämman 2018 i Transiro Int AB (publ)

Stockholm 2018-05-17 Idag 2018-05-17 höll Transiro Int AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag. ● Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag. För verksamhetsåret 2017 ska ingen utdelning ske. ● Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för…

Läs mer

Sista dagen för handel med BTA i Transiro

Transiro Int. AB (publ) genomförde under våren en företrädesemission för bolagets befintliga aktieägare. Genom emissionen nyemitterades 16 588 376 aktier. Onsdagen den 16 maj 2018 är sista dagen för handel med BTA (betald tecknad aktie) och stoppdag är fredagen den 18 maj 2018.

Läs mer

Publicering av förslag till punkter 9-15 Ordinarie Årsstämma i Transiro Int. AB 17 maj 2018

Transiro Int AB håller årsstämma 2018-05-17. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i punkterna 9-15. 

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2018 Transiro Int AB

Finansiell översikt BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL ETT 2018 Totala intäkter uppgick till 1,0 MSEK (1,3)  Rörelseresultatet uppgick till -1,6 MSEK (-0,6)  Periodens resultat uppgick till -1,6 MSEK (-0,6) Resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,05 SEK) Siffror inom parentes avser kvartal 1 2017 VD har ordet Som nytillträdd VD har jag ägnat första…

Läs mer

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017

Läs mer
Alla

Utfall av företrädesemission i Transiro Int AB

Stockholm 2019-02-22 Teckningsperioden för Transiros nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare löpte ut den 12:e februari 2019 och det slutliga utfallet visar att företrädesrätten utnyttjades till ca 10 %, det vill säga ca 1,4 miljoner kronor. Emissionen var garanterad till 77% vilket innebär att Transiro Int. AB (publ) tillförs ca 12,4 miljoner kronor före emissionskostnader.…

Läs mer

Transiro levererar taxisystem till flygplatsen i Manila

Transiro har sedan hösten 2017 varit närvarande på den filippinska marknaden. Den första affären kommunicerades den 25 september 2018, när Transiro ingick avtal med Manila International Airport Authority (MIAA) för att förbättra säkerheten kring taxiflödet runt flygplatsen. Installationen av Transiros system Vehicle Access Control (VAC) pågår nu enligt plan. Transiro har genom sin lokala partner…

Läs mer

Transiro förlänger handeln med teckningsrätter i pågående emission till och med den 8 februari 2019

I samband med förlängning av teckningsperioden av den pågående emissionen förlängs även handeln med teckningsrätter till och med den 8 februari 2019.

Läs mer

Transiro förlänger teckningsperioden i pågående emission till och med den 12 februari 2019

Styrelsen i Transiro AB (publ) har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till och med den 12 februari 2019. Teckningsperioden löpte ursprungligen från och med den 22 januari 2019 till och med den 5 februari 2019. Transiros styrelse har idag den 30 januari 2019 beslutat att förlänga teckningsperioden till och med den 12…

Läs mer

Publicering av informationsmemorandum

Transiro Int. AB (publ) offentliggör härmed informationsmemorandum med anledning av företrädesemissionen som inleds den 22 januari 2019.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Transiro Int AB avger härmed följande rapport för perioden 2018.01.01 - 2018.12.31 

Läs mer

Bolist startar ny kedja och tecknar avtal med Transiro Int AB (publ) - Kassanova Affärssystem

Bolist startar upp en ny helägd kedja inom segmentet järnhandel och tecknar avtal med Transiro om Kassanova Affärssystem. Kedjan kommer att gå under namnet Järnia Outlet och Bolist förvärvar 8 stycken av Harald Nyborgs butikslägen i Sverige. Det nya butikskonceptet öppnar den 1 mars 2019 och kommer att fokusera på ett outletsortiment med upp till…

Läs mer

Transiro Int. AB tidigarelägger bokslutskommunikén för 2018

Styrelsen för Transiro Int. AB har beslutat att tidigarelägga bokslutskommunikén för 2018 till den 21 januari 2019.

Läs mer

Transiro slutför förvärv av Sindas och genomför företrädesemission

Transiro Int. AB (publ) har idag slutfört förvärvet av Sindas Informationssystem AB och Styrelsen har beslutat om företrädesemission för att finansiera köpet.

Läs mer

Ny styrelseledamot i Transiro Int AB (publ)

Stockholm 2018-11-29 Vid dagens extra bolagsstämma valdes Anders Larsson, tidigare VD för Samtrans, in i styrelsen för Transiro Int AB. Anders är utbildad i strategiskt ledarskap och har över 20 års erfarenhet av chefsroller i olika typer av verksamheter, både inom näringslivet och offentlig verksamhet. Den gemensamma nämnaren för samtliga chefsroller har varit effektivisering och…

Läs mer

Kommuniké från extra stämma i Transiro Int AB (publ)

Stockholm 2018-11-29 Idag 2018-11-29 höll Transiro Int AB extra bolagsstämma i bolagets lokaler. Totalt var 17 245 608 röster av 28 732 669 (60,02%) närvarande. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag. Nyval av styrelseledamot Stämman beslutade att styrelsen även framgent ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter. Det beslutades även om…

Läs mer

Transiro nära ny affär på den indonesiska marknaden

Transiro är nära en affär där bolaget kommer leverera system som kopplar samtliga bussar som trafikerar Pulo Gebang till terminalens trafikledning. Transiro har tidigare informerat att man levererat trafikledningssystemet till Pulo Gebang. Bolagets affär är att sälja en mjukvaruintegration som SaaS-lösning och dessutom erbjuda GPS-trackers till de bussar som inte har det. Transiro har med…

Läs mer

Transiro Int. AB:Kvartalsrapport 3 2018

Spännande förvärv och stark underliggande tillväxt i bolaget

Läs mer

Kallelse till extra stämma i Transiro Int. AB (PUBL)

Aktieägarna i Transiro Int. AB (publ), 559048-9620, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 29 november 2018 kl. 11.00 i Transiro Int. ABs lokaler, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm. Rätt till deltagande Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den…

Läs mer

Transiro förvärvar bolag och blir ledande aktör inom trafikledningssystem för bussar

Transiro har tecknat en avsiktsförklaring med Sindas Informationssystem AB om förvärv av bolagets samtliga aktier. Sindas utvecklar smarta system för fackhandel och bussföretag. I förvärvet ingår bolagets två produktområden Klartext Bussbokning och Kassanova affärssystem. Klartext Bussbokning är det marknadsledande planeringssystemet för linje-, skol- och beställningstrafik i Sverige och Kassanova är ett affärssystem utvecklat för fackhandeln.…

Läs mer

Transiro får första ordern från filippinska marknaden - Totalt ordervärde 6,3 miljoner kronor

Transiro får sin första order på att leverera system till Manila International Airport Authority (MIIA). Flygplatsen tar hjälp av Transiro för att förbättra säkerheten och strukturen avseende flödet av taxibilar till och från Metro Manila Airport i Manila. Myndigheten kommer använda Transiros Vehicle Access Control (VAC), för kontroll av fordon och förare som kör in…

Läs mer

Transiro Int. AB: Halvårsrapport 1 2018

VD har ordet Efter den varmaste sommaren på mycket länge är vi nu tillbaka med fullt fokus på försäljning av de produkter vi utvecklat och uppdaterat under våren och sommaren. Under mars och april träffade vi flera kunder verksamma inom segmentet beställningsbuss/turisttrafik som visade stort intresse i våra produkter men samtidigt uttryckte att ett antal…

Läs mer

Transiro skapar nytt affärsområde i samband med lansering av nytt system för taxiverksamhet

Transiro har utvecklat ett komplett system för taxiverksamhet med funktioner för allt från bokning och trafikledning till myndighetsrapportering. Att utveckla ett taxisystem har länge varit ett långsiktigt mål för bolaget och i samband med pågående försäljningsprocesser i Sydostasien har man sett en stor efterfrågan samt ett tydligt behov av en lösning på tekniskt eftersatta marknader.…

Läs mer

Flaggningsmeddelande i Transiro AB

Transiro AB (Publ) har informerats om att Citroq Capital AB efter den avslutade företrädesemissionen i bolaget som nu registrerats hos Bolagsverket klivit över tröskelnivån för flaggning. Citroq Capital AB äger nu 20,5% av kapital och röster i bolaget. Totalt finns det 28 733 029 aktier i Transiro AB. För mer information, vänligen kontakta: Johan Eriksson,…

Läs mer

Transiro vann första upphandlingen för Jakarta Stad

Efter att med lyckat resultat ha avslutat det pilotprojekt som bolaget inledde i juni 2017 för en av sydostasiens största bussterminaler, Pulo Gebang, har Transiro nu vunnit den första upphandlingen för terminalen. Nu väntar implementering och driftsättning av systemen.

Läs mer
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Boka en demo