Kundlogin

IR

IR
Alla
Investor Relations

Kvartalsrapport 3 2019

FINANSIELL ÖVERSIKT Notera att jämförelsesiffror mellan 2018 och 2019 inte går att jämföra rättvist då siffrorna för 2018 endast är Transiro Int. AB exklusive Transiro Retail AB (Sindas Informationssystem AB). KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL TRE 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 3,3 MSEK (0,4) · Totala intäkter uppgick till 3,3 MSEK (0,5)  · Rörelseresultatet uppgick…

Läs mer

Transiro Int. AB (publ) kallar till extra bolagsstämma 21 november 2019

Aktieägarna i Transiro Int. AB (publ), org.nr 559048-9620, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 november 2019 kl. 10.00 på Karlavägen 58, 114 49 Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 november 2019, och anmäla…

Läs mer

Transiro tecknar avsiktsförklaring gällande förvärv av Wifog Sverige AB

Stockholm 2019-10-21 Transiro ingår avsiktsförklaring angående förvärv av samtliga aktier i Wifog Sverige AB från Wifog Holding AB. Wifog är en mobiloperatör med en egenutvecklad lojalitetsplattform vilken ligger till grund för Transiros intresse för bolaget. Wifog Holding AB kommer inför förvärvet att samla den operativa verksamheten från koncernen till Wifog Sverige AB. Transiro förvärvar därefter…

Läs mer

Halvårsrapport 2019

Finansiell översikt KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 8,3 MSEK (1,1) · Totala intäkter uppgick till 8,4 MSEK (3,3)  · Rörelseresultatet uppgick till -5,0 MSEK (-3,2)  · Periodens resultat uppgick till -6,6 MSEK (-3,3) · Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,11) Siffror inom parentes avser januari - juni…

Läs mer

Två nya avtal tecknade för Kassanova Affärssystem

Transiro har tecknat avtal med två nya kunder för Kassanova Affärssystem. Det samlade ordervärdet uppgår till ca 480.000 kronor och avtalsperioden sträcker sig fram till 2020.

Läs mer

Fyra nya bussbolag tecknar avtal med Klartext Bussbokning

Transiros dotterbolag Sindas har i dagarna signerat fyra nya kundavtal gällande produkten Klartext Bussbokning. Det samlade ordervärdet uppgår till 350.000:- för 2019 och 2020. Fyra nya kunder har valt att ansluta sig till Klartext bussbokning. Det rör sig om Lysekils Buss, Tyresö Buss, BussErik och Ofgrulia Transport & Personal. De nya kundavtalen bidrar till att…

Läs mer

Kommuniké från Årsstämman 2019 i Transiro Int AB (publ)

Idag 2019-05-17 höll Transiro Int AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt huvudägarnas förslag.         · Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. För verksamhetsåret 2018 ska ingen utdelning ske.   · Stämman beslutade att ge…

Läs mer

Transiro Int ABs företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket

Stockholm 2019-05-09 Bolagsverket har slutregistrerat Transiro Int ABs företrädesemission med teckningsperiod från 22 januari till 12 februari 2019. Antalet aktier i bolaget är nu totalt 78 465 231 stycken och aktiekapitalet har ökat till 3 923 261,55 kronor. Aktierna kommer att levereras till tecknarna senast den 20 maj. Emissionsinstitut vid registreringen är Hagberg Aneborn Fondkommission…

Läs mer

Transiro tecknar nya avtal för Kassanova affärssystem

Transiros dotterbolag Sindas har tecknat två nya avtal för Kassanova Affärssystem. Det samlade ordervärdet uppgår till 525.000 kronor.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Transiro Int AB avger härmed följande rapport för perioden 2019.01.01 - 2019.03.31

Finansiell översikt  KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL ETT 2019  ●  Nettoomsättningen uppgick till 4,7 MSEK  ●  Totala intäkter uppgick till 4,8 MSEK  ●  Rörelseresultatet uppgick till -2,8 MSEK  ●  Periodens resultat uppgick till -3,5 MSEK  ●  Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK · Inga jämförelsesiffror anges då bolaget inte var en koncern kvartal ett…

Läs mer

Publicering av förslag till punkter 9-15 Ordinarie Årsstämma i Transiro Int. AB

Transiro Int AB håller årsstämma 2019-05-17 kl.11.00 i bolagets lokaler på Karlavägen 58, 5 trappor. Nedan publiceras huvudägarnas jämte styrelsens förslag till beslut i punkterna 9-15.

Läs mer

Årsredovisning 2018

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019.

Läs mer

Fyra nya bussbolag väljer Klartext Bussbokning

Transiros dotterbolag Sindas har i dagarna signerat fyra nya kundavtal gällande produkten Klartext Bussbokning. Det samlade ordervärdet uppgår till 225.000:- 

Läs mer

Transiro senarelägger datum för årsstämma

Stockholm 2019-04-09 Styrelsen i Transiro Int AB (publ) har valt att senarelägga sin årsstämma till den 17 maj 2019.

Läs mer

Transiro Int AB (publ) tecknar avtal för Kassanova Affärssystem med Tapet & Färglagret i Höganäs

Stockholm 2019-03-19 Tapet & Färglagret i Höganäs grundades 1968 och är en välrenommerad butik inom färg, tapet och golv. För att effektivisera sin verksamhet har bolaget valt att ingå avtal med Transiro Int AB för Kassanova Affärssystem som är speciellt framtaget för färg-, järn-, hobby- och byggfackhandeln. Med Kassanova får Tapet & Färglagret i Höganäs…

Läs mer

Utfall av företrädesemission i Transiro Int AB

Stockholm 2019-02-22 Teckningsperioden för Transiros nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare löpte ut den 12:e februari 2019 och det slutliga utfallet visar att företrädesrätten utnyttjades till ca 10 %, det vill säga ca 1,4 miljoner kronor. Emissionen var garanterad till 77% vilket innebär att Transiro Int. AB (publ) tillförs ca 12,4 miljoner kronor före emissionskostnader.…

Läs mer

Transiro levererar taxisystem till flygplatsen i Manila

Transiro har sedan hösten 2017 varit närvarande på den filippinska marknaden. Den första affären kommunicerades den 25 september 2018, när Transiro ingick avtal med Manila International Airport Authority (MIAA) för att förbättra säkerheten kring taxiflödet runt flygplatsen. Installationen av Transiros system Vehicle Access Control (VAC) pågår nu enligt plan. Transiro har genom sin lokala partner…

Läs mer

Transiro förlänger handeln med teckningsrätter i pågående emission till och med den 8 februari 2019

I samband med förlängning av teckningsperioden av den pågående emissionen förlängs även handeln med teckningsrätter till och med den 8 februari 2019.

Läs mer

Transiro förlänger teckningsperioden i pågående emission till och med den 12 februari 2019

Styrelsen i Transiro AB (publ) har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till och med den 12 februari 2019. Teckningsperioden löpte ursprungligen från och med den 22 januari 2019 till och med den 5 februari 2019. Transiros styrelse har idag den 30 januari 2019 beslutat att förlänga teckningsperioden till och med den 12…

Läs mer

Publicering av informationsmemorandum

Transiro Int. AB (publ) offentliggör härmed informationsmemorandum med anledning av företrädesemissionen som inleds den 22 januari 2019.

Läs mer
Alla

Transiro sluter avtal med fyra nya kunder för Kassanova Affärssystem

Stockholm 2019-11-19 Teknikbolaget Transiro har tecknat avtal med fyra nya kunder för Kassanova Affärssystem. Det samlade ordervärdet uppgår till drygt 700 000 kronor och avtalsperioden sträcker sig fram t.o.m. december 2020. Kunderna det rör sig om är RM Färg i Västervik, Striddes handels i Växjö, Strömstad Järn & Fritid samt Sandholms Färg & Golv i…

Läs mer

Uppdatering avseende förvärvet av Wifog Sverige AB

Stockholm 2019-11-14 Enligt pressmeddelande från Wifog Holding AB idag den 14 november visar dotterbolaget Wifog Sverige AB, vilket är under uppköp av Transiro Int. AB, för första gången i bolagets historia ett positivt resultat och kassaflöde med en lovande prognos även för november. "Det är glädjande att Wifog nu kan kommunicera det vi ser under…

Läs mer

Kvartalsrapport 3 2019

FINANSIELL ÖVERSIKT Notera att jämförelsesiffror mellan 2018 och 2019 inte går att jämföra rättvist då siffrorna för 2018 endast är Transiro Int. AB exklusive Transiro Retail AB (Sindas Informationssystem AB). KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL TRE 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 3,3 MSEK (0,4) · Totala intäkter uppgick till 3,3 MSEK (0,5)  · Rörelseresultatet uppgick…

Läs mer

Transiro Int. AB (publ) kallar till extra bolagsstämma 21 november 2019

Aktieägarna i Transiro Int. AB (publ), org.nr 559048-9620, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 november 2019 kl. 10.00 på Karlavägen 58, 114 49 Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 november 2019, och anmäla…

Läs mer

Transiro tecknar avsiktsförklaring gällande förvärv av Wifog Sverige AB

Stockholm 2019-10-21 Transiro ingår avsiktsförklaring angående förvärv av samtliga aktier i Wifog Sverige AB från Wifog Holding AB. Wifog är en mobiloperatör med en egenutvecklad lojalitetsplattform vilken ligger till grund för Transiros intresse för bolaget. Wifog Holding AB kommer inför förvärvet att samla den operativa verksamheten från koncernen till Wifog Sverige AB. Transiro förvärvar därefter…

Läs mer

Transiros dotterbolag Sindas Informationssystem AB byter namn till Transiro Retail AB

Stockholm 2019-10-18 Transiro Int AB förvärvade Sindas Informationssystem med produkterna Kassanova Affärssystem och Klartext Bussbokning i december 2018. Nu, omkring 10 månader senare, genomförs en namnändring på Sindas Informationssystem som istället blir Transiro Retail AB. I samband med namnbytet har styrelsen även tagit beslut om att flytta produkten Klartext Bussbokning till dotterbolaget Transiro Sverige AB.…

Läs mer

Transiro säkrar intäkter för 6,95 miljoner fram till december 2020

Transiro har säkrat intäkter för 6,95 miljoner kronor fram till och med december 2020 genom förlängning av befintliga support- och licensavtal för Klartext Bussbokning och Kassanova Affärssystem. Försäljningsarbetet hittills under 2019 har inneburit en nettoökning med 13 avtal inför 2020 jämfört med antalet support- och licensavtal under 2019. Målsättningen är självklart att förbättra denna siffra…

Läs mer

Halvårsrapport 2019

Finansiell översikt KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 8,3 MSEK (1,1) · Totala intäkter uppgick till 8,4 MSEK (3,3)  · Rörelseresultatet uppgick till -5,0 MSEK (-3,2)  · Periodens resultat uppgick till -6,6 MSEK (-3,3) · Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,11) Siffror inom parentes avser januari - juni…

Läs mer

Två nya avtal tecknade för Kassanova Affärssystem

Transiro har tecknat avtal med två nya kunder för Kassanova Affärssystem. Det samlade ordervärdet uppgår till ca 480.000 kronor och avtalsperioden sträcker sig fram till 2020.

Läs mer

Fyra nya bussbolag tecknar avtal med Klartext Bussbokning

Transiros dotterbolag Sindas har i dagarna signerat fyra nya kundavtal gällande produkten Klartext Bussbokning. Det samlade ordervärdet uppgår till 350.000:- för 2019 och 2020. Fyra nya kunder har valt att ansluta sig till Klartext bussbokning. Det rör sig om Lysekils Buss, Tyresö Buss, BussErik och Ofgrulia Transport & Personal. De nya kundavtalen bidrar till att…

Läs mer

Kommuniké från Årsstämman 2019 i Transiro Int AB (publ)

Idag 2019-05-17 höll Transiro Int AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt huvudägarnas förslag.         · Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. För verksamhetsåret 2018 ska ingen utdelning ske.   · Stämman beslutade att ge…

Läs mer

Transiro Int ABs företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket

Stockholm 2019-05-09 Bolagsverket har slutregistrerat Transiro Int ABs företrädesemission med teckningsperiod från 22 januari till 12 februari 2019. Antalet aktier i bolaget är nu totalt 78 465 231 stycken och aktiekapitalet har ökat till 3 923 261,55 kronor. Aktierna kommer att levereras till tecknarna senast den 20 maj. Emissionsinstitut vid registreringen är Hagberg Aneborn Fondkommission…

Läs mer

Transiro tecknar nya avtal för Kassanova affärssystem

Transiros dotterbolag Sindas har tecknat två nya avtal för Kassanova Affärssystem. Det samlade ordervärdet uppgår till 525.000 kronor.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Transiro Int AB avger härmed följande rapport för perioden 2019.01.01 - 2019.03.31

Finansiell översikt  KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL ETT 2019  ●  Nettoomsättningen uppgick till 4,7 MSEK  ●  Totala intäkter uppgick till 4,8 MSEK  ●  Rörelseresultatet uppgick till -2,8 MSEK  ●  Periodens resultat uppgick till -3,5 MSEK  ●  Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK · Inga jämförelsesiffror anges då bolaget inte var en koncern kvartal ett…

Läs mer

Publicering av förslag till punkter 9-15 Ordinarie Årsstämma i Transiro Int. AB

Transiro Int AB håller årsstämma 2019-05-17 kl.11.00 i bolagets lokaler på Karlavägen 58, 5 trappor. Nedan publiceras huvudägarnas jämte styrelsens förslag till beslut i punkterna 9-15.

Läs mer

Årsredovisning 2018

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019.

Läs mer

Fyra nya bussbolag väljer Klartext Bussbokning

Transiros dotterbolag Sindas har i dagarna signerat fyra nya kundavtal gällande produkten Klartext Bussbokning. Det samlade ordervärdet uppgår till 225.000:- 

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Transiro Int. AB (Publ)

Aktieägarna i Transiro Int. AB (publ), 559048-9620, kallas härmed till årsstämma fredagen den 17 maj 2019 kl. 11.00 i Transiro Int. ABs lokaler, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm. Rätt till deltagande Rätt att delta i årsstämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 11 maj…

Läs mer

Transiro senarelägger datum för årsstämma

Stockholm 2019-04-09 Styrelsen i Transiro Int AB (publ) har valt att senarelägga sin årsstämma till den 17 maj 2019.

Läs mer

Transiro Int AB (publ) tecknar avtal för Kassanova Affärssystem med Tapet & Färglagret i Höganäs

Stockholm 2019-03-19 Tapet & Färglagret i Höganäs grundades 1968 och är en välrenommerad butik inom färg, tapet och golv. För att effektivisera sin verksamhet har bolaget valt att ingå avtal med Transiro Int AB för Kassanova Affärssystem som är speciellt framtaget för färg-, järn-, hobby- och byggfackhandeln. Med Kassanova får Tapet & Färglagret i Höganäs…

Läs mer
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Boka en demo